Reklamační řád

1. Obecná ustanovení:
 1. Tento reklamační řád platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.texpo-cz.cz. Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.texpo-cz.cz, TEXPO-CZ s.r.o., se sídlem Dolní Němčice 109, 380 01 Dačice, IČ: 25191225, DIČ: CZ25191225. Tento Reklamační řád je  nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněž Obchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném a účinném znění.
2. Vymezení pojmů:
 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující - spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.
3. Rozpor s kupní smlouvou
 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4. Záruční odpovědnost za vady
 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Pro inkoustové náplně nebo pro tiskové hlavy tiskáren nelze uznat záruční závady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně či inkousty, které nejsou výrobcem daného zařízení označeny za kompatibilní, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní či inkoustů způsobeny.
 3. Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s rozhodovací praxí obecných soudů prodávající za větší počet vad považuje tři vady vyskytující se na věci současně, za vady vyskytující se opakovaně považuje trojí uznání reklamace téže vady na věci.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 1. Dojde-li v záruční době k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
5. Reklamace doručení zásilky
 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.
 2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). 
6. Způsob uplatnění reklamace
 1. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu TEXPO-CZ s.r.o., Dolní Němčice 109, 380 01 Dačice. Vyjímku tvoří záruční a pozáruční reklamace tiskáren, kancelářské techniky, tabulí a vybraných kompatibilních tiskových kazet. V případě reklamace tohoto typu zboží nás prosím předem kontaktujte a domluvíme individuální způsob řešení. 
 2. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.
 3. Kupující vyplní a zaregistruje Reklamační formulář a zajistí jeho odeslání spolu s reklamovaným výrobkem. Po zaregistrování reklamace bude kupujícímu automaticky přiděleno tzv. RMA číslo reklamace, které je potřebné uvádět v každé komunikaci s prodávajícím a označit jím i zásilku odesílanou na adresu prodávajícího. Vyplněním a registrací Reklamačního formuláře výrazně urychlíte vyřízení celé reklamace!!! Pokud je pro účely záručních oprav zboží určený v záručním listu podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.
 4. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
 5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 6. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 7. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
7. Doprava reklamovaného zboží
 1. Reklamované zboží, s vyjímkou typů zboží uvedených v bodě 6. odst. 1. reklamačního řádu, musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání kupující postupuje podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace". Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno. Pokud posíláte zboží v obálce, důrazně doporučujeme posílat "Doporučeně", aby jste měli důkaz o odeslání v případě, že pošta dopis nedoručí.
 2. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu nutných nákladů, které prokazatelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.
8. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto záruční a reklamační podmínky nabývají platnosti dnem 23.04.2018.

Rychlá doprava

 • PPL balík na adresu - 119,-Kč
 • PPL balík do parcelshopu - 59Kč
 • Česká pošta - 119,-Kč
 • Osobní odběr - ZDARMA
 • Doprava a platba

Snadná platba

 • Bankovní převod 103900212 / 2250
 • Platební brána GO PAY
 • Dobírka

Kontaktujte nás

725 722 347
po - pá 8:30 - 16:00

Ověřený e-shop

Poštovné ZDARMA od 1499 Kč
 • 04
 • 05
Nahoru